Česká vláda chce u nás zastavit solární energetiku

redakce - 08 Květen 2020

V rámci kontrol překompenzací došlo k dalšímu důležitému posunu. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předložilo vládě upravený návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (ZPOZE).
solární elektrárna panely

Solární energetika zažila po roce 2010 v Česku nebývalý útlum. V posledních letech se opět začala vzmáhat, ale vypadá to, že česká vláda nemá o její rozvoj žádný zájem. Spíše naopak.
foto: PublicDomainPictures, licence Pixabay

Autor: Martin Maňák, Frank Bold Advokáti

Návrh novely ZPOZE a další související dokumenty naleznete zde. Novinky, které novela ZPOZE přináší ohledně kontrol překompenzací, přehledně shrnujeme v tomto článku.

Nečekané snížení vnitřního výnosového procenta (IRR)

Aktuálně nejdiskutovanějším tématem souvisejícím s návrhem novely je výše vnitřního výnosového procenta investic, na základě kterého se bude prověřovat přiměřenosti podpory (překompenzace) u zdrojů uvedených do provozu mezi lety 2006 – 2015.

Dle aktuálního návrhu novely ZPOZE, kterou MPO předalo vládě, měla být podpora výroby elektřiny využívající energii slunečního záření přiměřená, pokud by výše IRR nepřekročila hodnotu 8,4 %. Vláda však na pondělním jednání schválila návrh novely s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády a podle připomínek vlády.

Dle schváleného návrhu by tak mělo IRR u solárních elektráren činit místo původně navrhovaných 8,4 % pouhých 6,3 %. Ministr průmyslu a obchodu, Karel Havlíček, po včerejším jednání kabinetu toto snížení odůvodnil pouze tím, že dosavadní podpora byla příliš vysoká.

Ke snížení IRR však došlo prakticky u všech zdrojů (palivových i nepalivových) oproti původnímu návrhu novely ZPOZE, o kterém jsme psali v tomto článku.

Sektorové šetření

Za účelem ověření dodržení mezních hodnot vnitřního výnosového procenta IRR výroben uvedených do provozu v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 bude probíhat v jednotlivých sektorech stanovených prováděcími právními předpisy sektorové šetření.

Takový postup předpokládala již původní návrh novely ZPOZE. Podkladem pro zjištění stavu věci v sektorovém šetření budou technické a ekonomické údaje o výrobně elektřiny a jejím provozu poskytnuté ze strany výrobců. Výrobci jsou povinni v rámci sektorového šetření sdělit pravdivá a úplná data pod sankcí uložení pokuty.

Získání těchto údajů bude v první fázi kontrol překompenzace zajištěno oslovením všech výrobců daného sektoru provozující zdroj, kterého se kontrola týká, s žádostí o vyplnění výkazu. Vzory výkazů budou taky specifikovány až v prováděcích právních předpisech.

Sektorové šetření bude zahajováno po uplynutí 10 let od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla výrobna dle údaje v systému operátora trhu uvedena do provozu. Sektorové šetření bude provádět MPO.

Zprávu o provedeném sektorovém šetření a jeho zjištění MPO zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a informuje o nich vládu vždy nejpozději do 30. 6. daného roku. Ve zprávě o provedeném sektorovém šetření rovněž uvede, o kolik zjištěná výše vnitřního výnosového procenta (IRR) v sektoru případně převyšuje přípustné hodnoty.

V případě zjištění rizika existence nadměrné podpory (překompenzace) v daném sektoru bude informovat také všechny výrobce v tomto sektoru do 15 dnů ode dne zveřejnění zprávy o provedeném sektorovém šetření.

Plošná úprava podpory k odstranění rizika nadměrné podpory

Oproti původnímu návrhu novely z roku 2018 došlo ke změně postupu při zjištění rizika nadměrné podpory (překompenzace). Zatímco v původním návrhu mělo MPO v takovém případě stanovit omezení podpory opatřením obecné povahy, dle aktuálního návrhu novely ZPOZE je postup jiný.

Aktuální návrh novely ZPOZE totiž počítá s tím, že pokud se sektorovým šetřením zjistí v daném sektoru riziko nadměrné podpory, Energetický regulační úřad (ERÚ) stanoví cenovým rozhodnutím pro výrobny náležející do daného sektoru novou výkupní cenu nebo zelený bonus tak, aby bylo po zbývající dobu trvání práva na podporu elektřiny dosaženo u těchto výroben přiměřené výše vnitřního výnosového procenta (IRR). Nové výkupní ceny a zelené bonusy musí být souladu se zprávou o provedeném sektorovém šetření.

Individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory

Aktuální návrh novely ZPOZE uvádí možnost přijmout dobrovolné opatření proti nadměrné podpoře. Pro takové rozhodnutí udává lhůtu 30 dnů ode dne zveřejnění cenového rozhodnutí ERÚ ve smyslu předchozího odstavce.

Individuální opatření může spočívat za zákonem stanovených podmínek v tom, že se výrobce vzdá práva na podporu od začátku dvanáctého kalendářního roku od uvedení výrobny do provozu. Po zbývající dobu životnosti výrobny pak nebude mít výrobce právo na podporu.

V případě souběhu podpory OZE s investiční podporou nebo s investiční podporou a zároveň s jinou provozní podporou může výrobce operátorovi trhu oznámit, že hodlá od začátku dvanáctého roku následujícího po roce, kdy byla výrobna uvedena do provozu, uplatňovat právo na podporu sníženou o částku odpovídající poskytnuté investiční podpoře. V takovém případě bude výrobce pobírat podporu:

- ve výši stanovené pro rok, kdy byla výrobna uvedená do provozu, která bude snížena o investiční podporu, nebo
- v nové výši stanovené cenovým rozhodnutím ERÚ, pokud se výrobna nachází v sektoru u kterého bylo zjištěno riziko překompenzace, která bude snížena o poskytnutou investiční podporu.

Pokud bude takové opatření výrobcem dobrovolně přijato, bude se považovat podpora za přiměřenou. Přijetí dobrovolného opatření ale nelze využít v případě, pokud výše investiční podpory převyšuje očekávanou celkovou výši podpory elektřiny od začátku dvanáctého kalendářního roku, kdy byla výrobna uvedena do provozu, po zbytek doby trvání práva na podporu elektřiny.

Řízení o stanovení individuálních podmínek podpory na žádost výrobce

Je-li sektorovým šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory a ERÚ stanoví novou výši podpory pro daný sektor cenovým rozhodnutím, může výrobce elektřiny také podat žádost o stanovení individuálních podmínek podpory.

Takovou žádost může podat do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti cenového rozhodnutí ERÚ. Nemůže ji však podat výrobce, který při sektorovém šetření nepředložil na požádání MPO technické a ekonomické údaje o výrobně. Řízení o takové žádosti povede územní pracoviště Státní energetické inspekce (SEI), v jejímž územním obvodu se nachází předmětná výrobna.

V žádosti může výrobce žádat o rozhodnutí o tom, že pro elektřinu vyrobenou v jeho výrobně trvá do uplynutí životnosti právo na podporu ve výši stanovené ERÚ podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna uvedena do provozu.

Takto inspekce rozhodne, pokud výrobce prokáže, že při podpoře ve výši podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, nepřesáhne IRR této výrobny povolenou výši.

Výrobce může žádat také o stanovení nejvyššího množství elektřiny v MWh pro období po desátém roku následujícím po roce uvedení do provozu. Pokud SEI stanoví nejvyšší množství podporované elektřiny, může výrobce uplatnit v průběhu každého roku po vydání rozhodnutí právo na podporu.

Nejvýše však za takové množství elektřiny, které bude odpovídat poměru množství elektřiny dle rozhodnutí SEI a počtu kalendářních roků od vydání rozhodnutí do uplynutí životnosti výrobny.

Toto množství elektřiny však musí být snížené o množství elektřiny, kterou výrobna vyrobila po desátém roce od roku uvedení do provozu do doby vydání rozhodnutí o stanovení maximálního množství podporované elektřiny.

Řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední

V případě, že SEI zjistí, že výrobce, u kterého je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou, neoznámil operátorovi trhu žádné z individuálních opatření k zajištění přiměřenosti podpory, zahájí z moci úřední řízení o stanovení podmínek podpory–.

SEI je oprávněna toto řízení zahájit nejpozději do 3 let ode dne zveřejnění výsledků sektorového šetření. Pokud bude v takovém řízení zjištěno, že v důsledku souběhu podpor hrozí u výrobce riziko nadměrné podpory, rozhodne SEI o tom, že výrobce má nárok na určité maximální množství podporované elektřiny v období po desátém kalendářním roce po roce, ve kterém byla výrobna uvedena do provozu.

Pokud však SEI v řízení dospěje k závěru, že k nadměrné podpoře u výrobce již došlo, odejme výrobci právo na podporu a uloží povinnost vrácení prostředků ve výši, která odpovídá nadměrné podpoře. Pokud se však v řízení zjistí, že u daného výrobce nedošlo k nadměrné podpoře nebo že neexistuje riziko nadměrné podpory, SEI řízení zastaví.

Proti rozhodnutí SEI je přípustné odvolání k ústřednímu inspektorátu SEI a rozhodnutí o odvolání je standardně přezkoumatelné ve správním soudnictví včetně možnosti přiznání odkladného účinku žalobě či případné kasační stížnosti.

Návrh novely ZPOZE ještě samozřejmě musí projít legislativním procesem. Tedy bude muset být schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem, a následně návrh zákona musí být podepsán prezidentem.

tisková zpráva
Zpět na HybridPřidat komentář
Obrázek uživatele Kuk

off
V grafu "Emise skleníkových plynů v ČR podle sektorů detailně"
je výseč "Výroba a úprava paliv" 4,9 % CO2. Nevíte někdo kde by dal sehnat detailnější přehled tohoto sektoru?
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-cr-detail
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y52VXoiW7OmzT1sm1UQeT0XhZTuKge1962A4pjFmqzg/edit#gid=0

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Obrázek uživatele runner42

CHMI tvrdě zasáhl elektrolobby a zveřejnil údaje o měření imisí v Praze a ČR v průběhu nouzového stavu.

Stručně řečeno, omezení dopravy na 50%, ideální rozptylové podmínky na 120% historického průměru a neznámý rozsah omezení průmyslu měly za důsledek pokles o pouhých 13%.

To je naprosto zdrcující úder pro všechny eko aktivisty a elektrolobby, protože tato data jasně prokazují, že investice do elektromobility by neměly naprosto žádný měřitelný ekologický výsledek.

I při nahrazení 20% spalovacích vozidel elektromobily a při gigantických výdajích do infrastruktury se přínos bude pohybovat na úrovni statistické chyby.

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2020/COVID_ZPRAVA.pdf

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Obrázek uživatele Jan Veselý

Hele, běhno, a všiml sis, že v tom textu se uvádí, že doprava v centru Prahy klesla o 30%, ne o 50%?

Opět jste se chytil.
Nechcete si zavést autofiltr?
Stačí očima přeskakovat všechny komentáře s běhnou a prostě je nečíst.
Mě se to věku osvědčilo.

Tohle jste Runnere42 asi přehlédnul:
"V aglomeraci Praha představují mobilní zdroje hlavní zdroj emisí NOX, cca 75 %. V chodu víkendových hodinových koncentrací během hodnoceného období nedochází od rána k nárůstu koncentrací oproti nočním hodinám a nenachází se zde tedy typická maxima (špičky) hodinových koncentrací, která souvisí s nárůstem intenzity dopravy v průběhu dne. Tento rozdíl již nemůže být způsoben pouze vlivem meteorologických podmínek, ale jednoznačně souvisí s poklesem intenzit dopravy během nouzového stavu."
"Průběh koncentrací PM10 během pěti týdnů nouzového stavu indikuje jak vliv aktuálních meteorologických a rozptylových podmínek, tak vliv hlavních emisních zdrojů PM10 – tj. pravděpodobně vyšší intenzitu vytápění v důsledku setrvání obyvatelstva v domácím prostředí, jarní zemědělské práce a sezónní nárůst množství pylů v ovzduší. Navýšení koncentrací PM10 způsobil i přenos částic dálkovým transportem z pouštních oblastí na konci března. Nárůst koncentrací PM10 vlivem těchto emisních zdrojů během nouzového stavu byl tedy výraznější než potenciální pokles koncentrací PM10 vdůsledku snížené intenzity dopravy."
Tedy pokles NOX bych si dovolil považovat za prokázaný, díky vymizení špiček koncentrace kopírujících jinak špičky hustoty dopravy. U PM10 jasně píší, že jednotlivé původce jejich koncentrace NELZE jednoznačně oddělit a rozklíčovat.
Jinak pokud trváte na tom, že ve městech se bude lépe dýchat, pokud v nich budou jezdit auta s výfukem ( do kterého když strčím nos, za okamžik omdlím) než bez něj, je opravdu zbytečné se s Vámi bavit.
BEV nejsou spása a nehodí se na všechno. Ale v osobní přepravě můhou už dnes nahradit klidně 50% spalováků a nic se z hlediska výkonu i komfortu nezmění. Úcta k přírodě, omezení konzumu atd., atd. jsou samozřejme nad tím.

Obrázek uživatele runner42

To jste pochopili naprosto špatně.

Vliv dopravy na imise je nezpochybnitelný a i touto studií jasně prokázaný.
Pointou je ale rozdíl imisí při běžné a poloviční dopravě ze kterého je naprosto jasně patrné, že nulová nebo plně elektrifikovaná doprava zaprvé nic neřeší a zadruhé minimální přínos neospravedlňuje jakékoliv investice do ní.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Dotační tunely na základě jakkoli dobré myšlenky jsou vždy špatně. Ale říct že BEV je ke zdraví i přírodě šetrnější než ICE, by se slušelo. A upřednostnit ( ne dotovat) tam, kde je jejich použití již dnes plnohodnotnou alternativou spalováků.
K Vaší poznámce pod čarou, stran daní za palivo. Až bude jezdit BEV významnější podíl, taktéž budou "jezdit na daně". Pokud se mezitím nezmění model financování ifrastruktury. Takže je ta poznámka minimálně lehká demagogie.

Běhna42 je troll, nemá cenu ho krmit.

Obrázek uživatele Kuk

Tak se podíváme na to jak to vidí družice.
Snímky z družice Sentinel-5P aneb změna koncentrací NO2 oproti roku 2019 – ČR, Evropa, svět
https://chmibrno.org/blog/2020/04/10/snimky-z-druzice-sentinel-5p-aneb-zmena-koncentraci-no2-oproti-roku-2019-cr-evropa-svet/

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Obrázek uživatele runner42

Zlatí analytici v CHMI, ti alespoň nejsou takoví dementi, aby srovnávali jen meziročně, když bylo v roce 2019 naprosto odlišné počasí.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Prokázalo se jen to, co rozum dávno velí.. pokud je v globálu 30 procent emisí z dopravy a 30 procent z těch 30 procent je doprava silniční, potom elektromobilitu nadhodnocujeme (což už jsem se tu měsíce snažil marně vysvětlit), že elektromobilita je jen třešnička na dortu chovám se šetrně...

Nicméně žádný zdrcující úder to není... jako je zhovadilost downsizing a odebírání válců spalovacím motorům, tak i kdyby tohle byla milionkrát reálně zhovadilá cesta, tak ji ekologisté dotáhnout do trpkého konce (protože to na papíře a na slidech v powerpointu vypadá dobře a o to přece těm tvůrcům obsahu a různým sdružením jde)...lidem se zdravým rozumem stále nezbývá nic jiného, než bojovat za to, aby se to drželo v nějakých akceptovatelných a rozumných mantinelech.

Pořád je platí, elektromobilita je fajn pro konkrétní aplikace...napříč vším je to kontraproduktivní.

---
Obrázek uživatele spetak

OFF Aplikace Čezu Future/e/go je ke stažení. Zavedli nový termín "polorychlé" nabíjení. Zatím jsem tam nezjistil, co tím básník myslel. Že by 22kW ?

---

Už jen EV, najeto 170 tisíc km.

Alespoň se to dobře vyslovuje, taky se to mohlo jmenovat "Polopomalé" :-)

---

Nevlastním - používám - ZhiDo D2S a JAC iEV7S2
Vyhlížím - NISSAN e-NV200 Evalia - Tekna - 40 kWh
FVE - 6,4 kWp + bat 9,6 kWh
---------------------------------------------------------------
Nejsou dobrá a špatná auta - jsou jen vhodná a nevhodná.
------------------------------------------------- ...

OD PONDĚLÍ 11.5. UKONČUJEME REŽIM NEOMEZENÉHO PŘÍSTUPU K DOBÍJECÍM STANICÍM

Registrovaní zákazníci mohou k autorizaci použít buď svoje dobíjecí čipy nebo svůj účet v aplikaci. Dobíjet budou moci až do 15.5. bezplatně.
Neregistrovaní zákazníci budou moci dobíjet v režimu jednorázového dobíjení, které bude od 11.5. zpoplatněno dle platného ceníku.

https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/novy-zakaznicky-system-a-tarify-kompletne-k-dispozici-83465

Všechny zákazníky, i ty kteří už se do systému registrovali, poprosíme aby vzhledem k přechodu do finální fáze implementace, kdy i registrovaní zákazníci začnou od 16.5. za dobíjení platit, opětovně provedli ověření svých platebních údajů. Údaje vložené při registraci jsme ze zákaznických účtů odstranili. Prosíme tedy proto zákazníky o opětovné vložení údajů o jejich platební kartě v rámci zákaznického účtu, konkrétně v sekci „Platební metody“. V opačném případě systém zákazníky k tomuto kroku vyzve ve chvíli, kdy se pokusí zahájit první dobíjení. Děkujeme za pochopení.

Obrázek uživatele runner42

Jako občan, tedy akcionář ČEZu, říkám nejvyšší čas ty elektro hippíky pořádně osolit.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

No jo...jak za indiánů ve zprávách..zatímco na západě investovali do rozvoje polovodičů naši inženýřy ve vývoji v TEchnicky SLAbší společnosti se již zabývali vývojem plných vodičů :D:D, očekávám podobnou pitomost.

---

kde pisou o polorychlem nabijeni? Stahnul jsem si appku na Samsung tablet a hned mi to hlasi, ze to neni pro moje zarizeni.

Obrázek uživatele spetak

Už to mám. Otevři si Můj účet, potom účet a je to úplně dole :
cena : polorychlé 4,50
rychlé 4,50

---

Už jen EV, najeto 170 tisíc km.

Diky, uz to vidim. Polorychle zni podle cezu asi lepe nez pomale. 22kW bude asi polorychle a pokud by bylo Schuko 3,7 kW pak to pojmenuji pomale. 50kW je rychle nabijeni. Ted si pockame na polohyperrychle 150kW a hyperrychle nabijeni 350kW.
edit. akorat mi vadi, ze me oznacuji s tarifem za 200 kc jako vikendoveho ridice. Pritom o vikendu nejezdim a nabijim prevazne doma. Vikendovy ridic je vicemene urazka.

Obrázek uživatele spetak

Asi ano. Polorychlé je pozitivnější než rychlejší než pomalé. Asi stejně, jako je lepší sklenka zpola plná, nežli poloprázdná. :-)
A za toho lufťáka se zlobit nemůžeme. Vybrali jsme si nejmenší tarif. Mám to taky tak. Prostě ani já už nemusím nabíjet 3 x denně jako dřív a tak to teď mám jen pro sichr. Vědí o tom prd a tak si myslí, že s malým tarifem lídi málo jezdí. A přitom, ukazuje se, často to je a bude úplně obráceně.

---

Už jen EV, najeto 170 tisíc km.

Obrázek uživatele spetak

Bylo to někde ve specifikaci dobíjecí stanice. Ráno u všech, teď to tam nemůžu najít. Na japku to, zdá se, normálně funguje.

---

Už jen EV, najeto 170 tisíc km.

Opravdu aplikace? Dejte sem odkaz, já nic nenašel

Tak našel na fdrive.cz, na ČEZ jsem to nenašel

https://fdrive.cz/clanky/cez-spustil-novou-aplikaci-futurego-pro-nabijeni-elektromobilu-5339

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Obrázek uživatele spetak

Stáhnul jsem ji normálně z Appstoru, z čeho stahujou nejapka nevím.

---

Už jen EV, najeto 170 tisíc km.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.driivz.mobile.android.cez.driver&gl=CZ

Obrázek uživatele Kuk

off
Hybridní letadlo VoltAero Cassio.

Franticí vzali 2 motorovou Cessnu s tažným a tlačným motorem v trupu. Ten tažný daj pryč a nahraděj ho dvěma elektromotorama v křídlech. Už lítaj.
https://youtu.be/X5mUGg6DFw4

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Obrázek uživatele honza.t

Pro mě je největší borec jeden Amík co si to slepil v garáži
HomeMade Electric Airplane
https://www.youtube.com/watch?v=eNSN6qet1kE

Testovacích strojů přibýva
All Electric Airplane
https://www.youtube.com/results?search_query=+Electric+Airplane

Obrázek uživatele Kuk

off
Tak pro změnu další zpráva z Wuhanu. Na tamní univerzitě testujou základ elektrického tryskového motoru. Kompresorem stlačený vzduch - mikrovlny - plazma - tryska. To vše zvedá 1 kg ocelovou kouli. Prý výkonově je to v poměru k současným tryskovým motorům. Cesta jeśtě asi daleká. Naštudujte si pdf. :D
https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/5.0005814?download=true

Nevíte někdo kolik % paliva z celkové spotřeby spotřebuje letadlo na vzlet např. při cestě po Evropě nebo přes Atlantik?

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Off. Elon Musk se zase utrhl ze řetězu a dostal se k počítači. Zřejmě nezná české přísloví že hněv není dobrý rádce. Bohužel v době internetu bysme se tím měli řídit dvojnásob. Všichni.

https://electrek.co/2020/05/09/tesla-move-california-to-texas-nevada-coronavirus-response/

Nedivím se mu, v Kalifornii vládnou levičáci, takže je těžké podnikat tak jako tak. Nyní mu ani nedovolují vyrábět. Texas by byl pro něj lepší.
https://www.investicniweb.cz/news-tohle-je-posledni-kapka-elon-musk-varuje-ze-pujde-s-teslou-z-kalifornie/

Jenže díky těm levicakum tam má dotace a Tesly se tam prodávají daleko nejvíc.

Obrázek uživatele Jan Veselý

Tečou mu nervy. A taky je to ukázka toho proč je potřeba mít silný stát. Chuj s tym, že lidi budou umírat po tisících, hlavně když pojede výroba a chechtáky se budou sypat. USA jsou v současné krizi fakticky v rozkladu, federální vláda je akorát tak k smíchu nebo spíše k pláči a státy unie musí jet každý sám za sebe. Někde zachraňují lidí a byznys se a tím musí smířit, někde zachraňují byznys a lidí se s tím musí smířit.
A protože mají zdravotnictví a vládu na houby, bude to u nich trvat o mnoho déle. Němci a Korejci už mohou postupně nabíhat na normální režim, to v USA ještě dlouho nehrozí.

U nás nikdo podnikům nezakazoval vyrábět.

Stejně jsou tyhle omezení nesmysl, jen odkládají problém a stojí to obrovské peníze. Lidé kteří jsou 2 měsíce doma mají prokazatelně nižší imunitu, takže až dorazí do fabriky, tak je nakazí první zdravý prenašeč, dokonce se předpokládá horší stav než na počátku pandemie. Stejná blbost co dělají na kanárských ostrovech, kde nechali přísnou karanténu, virus prakticky zmizel ale první nakažený přenašeč tam rozpoutá peklo.

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Ač nerad musím souhlasit.

Obrázek uživatele honza.t

Solární parky lze současně využivat i jako pastviny a tím si zlepšit příjem .
Zajimavá diskuze >>>
Podle některých jsou toxické Přitom Kadmium bylo používáno u Amorfní technologie, a používání kadmia Evropě bylo v roce 2008 zakázalo.
Zneužívání zemědělské půdy, co je horší řepka nebo FV panel , z jednouho ha, fotovoltaické elektrárny, získáte více jak stonásobné množství energie, jak z jednoho ha řepky.

https://www.ifauna.cz/ovce-kozy/nemodforum/r/detail/1368099/vypasani-fotovoltaickych-elektraren

Přibývá projektů bez podpory
http://www.hybrid.cz/solarni-elektrarny-v-cesku-uz-se-vyplati-i-bez-dotaci

https://www.euro.cz/byznys/bod-obratu-nejvetsi-solarni-park-v-nemecku-chce-fungovat-bez-dotaci-1439008

https://oenergetice.cz/search/bez%20dotac%C3%AD

"Přibývá projektů bez podpory
http://www.hybrid.cz/solarni-elektrarny-v-cesku-uz-se-vyplati-i-bez-dotaci"

Hurá, děkuji, tak když se vyplácí fotovoltaika bez dotací, tak není důvod ji dotovat, že?

Off... A zase ta fukušima

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/japonsko-marne-hleda-uloziste-pro-radioaktivni-zeminu-z-fukusimy

Obrázek uživatele Kuk

Milovníci jádra jim určitě bezzištně poskytnou svoje zahrádky dvorky a sklepy. :)))

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Nejde o domácí instalace
Krásný den, toto nařízení nemění podmínky pro instalace na rodinné domy, ale komerční instalace, které se stavěly v letech 2007-2012(?) , kdy investoři měli mít státem garantovanou výkupní cenu na dalších 20 let. Dnes se investoři po letech, kdy byli na hraně s rentabilitou investice opět dostavli více do červených čísel. Ale nových instalací pro RD a vlastní spotřebu v souladu s Novou energetickou koncepcí ČR se to netýká.

To si jen myslíte, nebo jste to někde četl...
Týká se to všech instalací, tedy i domácích od 2006-2015!

Nových domácích onstalací, kdy se má vyrobená elektřina minimálně ze 70% spotřebovat v místě výroby, se to netýká. Jiné to je u "starých" instalací, kdy šlo o garantovaný výkup. Ale u nových o to nejde. Vy máte FV elektrárnu?

Jak nových ?
Ano, mám FVE a proto se o to zajímám a něco jsem si už o tom přečetl...
Jak jsme psal týká se to všech instalovaných od 2006 do 2015.

Obrázek uživatele Kuk

off
Výletní elektroloď Slezká Harta z Bruntálska pěkně pokrytá FV panelama.
Výroba zřejmě Polsko, baterky lithiové, dva motory, cena 14 mil. Kč, víc nevím. :)
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-ostrava/607123/slezskou-hartu-brazdi-harta-kvuli-naporu-turistu-tu-poridili-novou-elektrolod-za-14-milionu.html

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

1 *
A pak že se FVE nehodí na vodu...
Žádný strom, žádný stín, žádný vandal

Na loď ano. Na hladinu je trochu problém co s životem pod panelem.

Obrázek uživatele Kuk

Takže v kolonce na mojí faktuře za elektřinu se pouze změní kolonka "Podpora OZE" na kolonku "Podpora jaderného tunelu" a budu platit pořád stejně, nebo ještě víc? Rozumím tomu dobře?

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Budete platit více. Bohužel na faktuře to nebude. :-(

Obrázek uživatele Kuk

A kde to bude? Bude faktura nižší? :D

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Nevím proč by mi někdo měl něco podporovat.

V mém okolí si lidé pořízují solární elektrárny budované svépomocí bez nějakých dotací a jsou spokojení. Převážně z použitých komponent.

Spíše by to chtělo uvolnit legislativu pro tyto instalace.
Např. celá svépomocí (pokud mám vyhlášku 50), ale pak nutné razítko od revizáka.

Momentální situace pro instalace na domy je taková, firmy mají dotační přirážku. Tj. člověk zaplatí instalaci ze svého a firma si přihodí dotaci jako svojí marži.

---

30 tis km elektricky od roku 2018

ANO, to je obecný problém stavebního zákona a EU jako celku. Eurosojuz je prostě byrokratický moloch.

Obrázek uživatele Jan Veselý

Ale houby, v Německu stačí pro střešní FVE vyplnit jednostránkový online formulář a doložit zprávu od revizního technika. Za to nemůže EU, to je český blbákov.

Ještě že čezká vláda nemůže vypnout slunce...

Obrázek uživatele Ourel

Jirkajiri - souhlasím s vámi, správný názor. Solární baroni jsou česká specialita. V okolních zemích jako je Německo a Rakousko to vzali za ten správný konec a podporují spíš malé solární elektrárny na vlastní střeše než úrodná pole posetá panely. Taky si myslím, že čistá, levná a decentralizovaná energie je ta správná cesta. Kéž bysme takovou podporu měli i u nás. Při současné klesající ceně panelů by si vlastní elektrárnu mohl potom dovolit kde kdo.
Stát by trochu přispěl domkařům na FVE a ve finále by ještě ušetřil spoustu peněz za nový Temelín.

Aj na Slovensku je to tak isto ako u vás, a dostali sa k tomu samozrejme len tí "správni"

---

FVE 10kWp + 12kWh LiFePO4, fotovoltaický ohrev vody 1,2GJ tepelný zásobník, 100tis. km na elektro (50% z vlastnej FVE).

Tak nevím jak u Vás, ale u nás rozhodně nikoliv. Jak tomu přijdou ti, které vláda svým dotačním programem ( zákonem ) "vyzvala" aby si FVE zřizovali?! Tady bohužel mele spousta lídí "hov..". Každý kdo měl v té době RD si mohl FVE nainstalovat, tehdy tedy za drahé peníze postavil FVE a dostal dotovanou cenu elektřiny. Jako jí nyní bude mít ČEZ na JE od vlády. Tehdy to nebyla nějaká protekční skupina lidí. Mohl to být každý. Tak co tady pořád někdo mele o solárních baronech. Jistě si na tom přihřáli nějací politici polívčičku, ostatně jako na všem. V budoucnu i na té JE !!!

---

FVE 59,85 kWp a 4,86 kWp ( střešní instatace ), nízkoenergetická dřevostavba - tep. ztráta 4,5 kW
TESLA 3 Performance, VW e-Golf
Přes 42.000 elektrických km a TESLA jedí a baterie nehoří :)

Obrázek uživatele runner42

To je stále málo, jediná správná podpora je NULA.

Jinak jsem rád, že se trend podpory těchto pitomostí na počátku krize odvíjí přesně podle očekávání.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Nejde ani tak o finanční podoru jako o vládní legislativní a politickou podporu. Až přestane Ministerstvo průmyslu (Karel Havlíček Borovský) uzavírat dohody s ČEZ o dostavbě jaderných bloků, tak to bude spravedlivé. Ale do té doby ne.

---

hariprasad

Přesně !!!

---

FVE 59,85 kWp a 4,86 kWp ( střešní instatace ), nízkoenergetická dřevostavba - tep. ztráta 4,5 kW
TESLA 3 Performance, VW e-Golf
Přes 42.000 elektrických km a TESLA jedí a baterie nehoří :)

Runnere42, jedině pitomec může jásat, že stát háže občanům klacky pod nohy, když chtějí využívat nevyčerpatelnou energii, co jim zdarma svítí na hlavy. Dotace samozřejmě nejsou nikdy férové, třeba danové zvýhodnění by bylo lepší. A ty zákonné klacky v podobě měření po fázích, penalizace přetoků atd. jsou vrchol šikamy občanů.

Šikana zlodějů, je ochrana slušných lidí, když jiní zloději jim to umožnili. Pokud někdo používá soláry pro sebe, tak se ho žádná šikana netýká. Je třeba přestat KRÁST.

Co to tady melete, kdo je u Vás zloděj? Melete hov.., protože se necháte oblbovat zrovna tím, co se vládě hodí. V roce 2009 -2010 jsem nikoho neprosil, aby vydal zákon o OZE, kde takto stát nastavil podporu. Postavit si za vlastní peníze mohl tehdy FVE každý, nemusel být žádný baron Vy chytráku. Mě ani tak nejde o ty peníze, ale o podstatu. Že tedy podle Vašich slov Vás bude oprádat dotovanou cenou ČEZ z JE, to Vám nevadí?! Že někoho stát naláká do nějaké investice za jistých podmínek a pak vám je několikrát změní, samozřejmě k horšímu:! To je ubohé v našem Kocourkově !!!

---

FVE 59,85 kWp a 4,86 kWp ( střešní instatace ), nízkoenergetická dřevostavba - tep. ztráta 4,5 kW
TESLA 3 Performance, VW e-Golf
Přes 42.000 elektrických km a TESLA jedí a baterie nehoří :)

JE bude dotovaná, kde to je napsáno?

Obrázek uživatele Jan Veselý

Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Stát zajistí stavební místo, stát vyřídí všechny papíry, stát bude financovat, stát bude ručit za škody, ...
Stát s tím bude mít náklady okolo 15 miliard Kč na reaktor ještě před tím než bude vůbec poprvé možné kopnout do země a udělat z toho teprve drahý průšvih.

Ještě bych dodal že stát zaručí výkupní cenu elektřiny, klidně za 5ti-10ti násobek běžné ceny, aby čez neprodělal.

Ano to je přesný, jenomže to těm "koblihám" a ostatním dutým hlavám v české kotlině nedochází a pak za pár let budou zase čumět na fakturu a přemýšlet kde se stala chyba.

---

Nissan Leaf, Fiat 500e, elektrokolo 500W, FVE 15kWp + 5kWp

Duty hlavy rezonuji nejvic, kdyz muzou ona-novat nad JE a zatracovat OZE. Nejvic dunely, kdyz byla cena elektriny celych 24h negativni. Pry za to mohly FVE. I kdyz v noci slunicko nesviti a FVE spinkaji, tak za negativni cenu i v noci byly stejne zodpovedne. ANOnistum to znelo naprosto logicky.

No vsak takyze pitomec co jezdi v dotovanem spalovaku jasa.

ANO, jediné správné číslo je nula na dotacích obecně. Nula na ekofašismus, nula na feminismus a všechny ty způsoby, jako okrást a zotročit lidi. Dotace, pokud jsou potřeba, tak nikoliv jako peníze soukromým subjektům, ale státní podniky. Takový státní podnik stavba dálnic, jsem pro.

Súhlas. A začnime s velkou NULOU na dotácie do ropného priemyslu, ako požierača najväčšej sumy na celom svete. V roku 2015 dostali fosiláci vyše 5,3 TRILIÓNA Dolárov
https://euractiv.sk/section/fosilne-paliva/news/dotacie-uhlia-plynu-a-ropy-vyssie-ako-naklady-na-verejne-zdravotnictvo-023722/

---

FVE 10kWp + 12kWh LiFePO4, fotovoltaický ohrev vody 1,2GJ tepelný zásobník, 100tis. km na elektro (50% z vlastnej FVE).

Demagogická lež, rychle identifikovatelná podle tohoto odstavce, krom toho to je nesmyslné hausnumero:

MMF tvrdí, že väčšina dotácií fosílnych palív spočíva v tom, že náklady na zdravotnú starostlivosť, alebo ekologické problémy, ktoré uhlie, ropa alebo zemný plyn spôsobujú nie sú platené priemyslom ale vládami a daňovými poplatníkmi.

1. Nepoužíváním fosilních paliv neovlivní žádným zásadním způsobem náklady na zdravotnictví.
2. Náklady na ekologii jsou nesmyslné, pokud někdo do nákladů počítá i dotace na OZE, tak je logický nesmysl.

ANO, žádné dotace. A na fosilní paliva také ne. Nedotujme fosilní paliva, zastavme dotace na ekologii. To totiž v tom článku JE!

Pane Racionalisto, MMF v prvním odstavci konstatuje aktuální stav a Vy v bodě 1 lžete. Spalování sirnatého uhlí v lokálních topeništích minimálně do 90. let významně ovlivňovalo zdraví lidí po celé ČR. Totéž se zdravotním stavem v Severních Čechách dělá jeho těžba a pálení v uhelných elektrárnách. Horší zdraví ZVYŠUJE náklady na zdravotnictví! Ještěže alespoň první problém se v posledních letech zmírňuje.

Nelžu, proto tam bylo zásadním způsobem, né, že vůbec. Míra je sporná a obtížně kvantifikovatelná. Navíc, čístě pragmaticky, pokud někdo umře vlivem životního prostředí, pak to neznamená, že jeho zdravotní péče bude dražší. To nelze říct.

Pokud počítám celkové náklady, pak paradoxně se může jednat o úsporu, byť o takovou úsporu asi nestojíme. Člověk umře dřív, náklady na něj jsou nižší na penzi.

Vše výše zmiňované jsou jen logické úvahy, v principu nekvantifikovatelné bláboly úplně stejného typu, jako plodí MMF. Tož asi tak.

A ten človek je jeden deň OK, druhý na cintoríne? Nemá aj pár rokov problémy? A nenavštevuje lekárov? To že to vyčíslenie nie je 100% beriem.

Ale áno, z druhej strany, z pohľadu dôchodkového, je pre štát + ak by zomrel skôr ako by s dožil 90rokov. Ideálne deň pred nástupom na dôchodok.

Obrázek uživatele Jan Veselý

Nedodržování smluv, to jen ten nejlepší způsob stimulování investic, že?
Nebojte, bude hůř, jaderní strejcové chtějí svoji betonovou katedrálu.

Zloději, kteří si v parlamentu uzákoní zlodějnu zůstávají zloději. Investice do solaru, vy jste dobry demagog. To neni investice, to jsou vyhozené peníze. Tedy přesněji, ukradené peníze.

Vy podporujete zloděje a ještě si myslíte, že je to správné :)

---

FVE 59,85 kWp a 4,86 kWp ( střešní instatace ), nízkoenergetická dřevostavba - tep. ztráta 4,5 kW
TESLA 3 Performance, VW e-Golf
Přes 42.000 elektrických km a TESLA jedí a baterie nehoří :)

Zajímalo by mne, jestli taky vláda sníží příspěvek na OZE, který platím v každé odebrané kWh jako spotřebitel, když tímto opatření prý ušetří cca 10mldKč. A jikak ať žije Absurdistán v srdci demokratické Evropy. Napřed jedny prasata vymyslí solární tunel, druhé prasata, co mají v plánu pro změnu jaderný tunel,je dalším zákonem časem vezmou u nuby, a jediní kdo se směje, jsou zástupy advokátů a právníků. Přece se státní úředník nebude obtěžovat psát zákony jasně a jednosmyslně.

Zrušit podporu OZE zcela a také zcela zrušit platby na OZE. To zní rozumně.

Bylo by to rozumné jenom pokud by někdo nechtěl ušetřené peníze přesměrovat do jaderně-dotačního tunelu a dalšího přežívání pálení uhlí. Když bez dotací tak všechny technologie.

ANO, bez dotací. Pokud JE, tak státní, aby i zisky tekly do státní pokladny. A před tím referendum, zda to lidé skutečně chtějí.

Zisk bude mit par gauneru kteri shrabnou provizy pri udelovani zakazek. Obycejny obcan bude akorat platit a bude mu vysvetlovano, ze je to pro nej sama vyhoda.

To je nepodložené tvrzení, proč? Jak?

Obrázek uživatele ozana

Zisky ždné nebudou, JE není schopna cenově konkurovat, a ztráty zaplatítíš i Ty.

---

Путин — хуйло!

dlaždič taky

Oproti solárům jaderka konkurovat asi může. Ostatně Temelín a Dukovany jedou a díky Bohu za to.

Obrázek uživatele ozana

Staré ano, ale nově postavené nemají žádnou šanci.

---

Путин — хуйло!

dlaždič taky

Obrázek uživatele Kuk

Jedou dokud nemaj výpadek. Pak nejedou.

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Raz darmo. Od 1920 roku vládnu v ČSR a ČR boľševici. A tí potrebujú centrálny tlstý energetický kábel okolo ktorého sa dobre buduje Štb a podobné tajné služby s neutíchajúcou podporou z východu.

Prosím Vás, Alois Rašín byl taky bolševik?

Kdyz nekdo neumi napsat kvalitni zakony, tak se to napravuje vselijak. Mozna ze si ve vlade zavzpominaji na zlate casy KSČ a ty solary znarodni, jako 1948. ANO uz je hur.

Rozumný krok. Navíc soláry z let 2009-2010 už majitelům se dávno finančně vrátili. Jedná se jen o malé snížení. Byl bych ještě pro větší snížení.

Obrázek uživatele Jan Veselý

Jak moc považujete za rozumné, když se v Česku svévolně a jednostranně mění dohody? Pak se nedivte, že pro stejnou investici v Německu nebo Beneluxu chtějí banky 2-4% a v ČR 10-15%.

My se nedivíme, my jsme rádi, nepostavená OZE elektrárna = úspora.

:):):) že já s Váma ztrácel čas, vy jste ještě více pomatený, něž jsem si myslel :)

---

FVE 59,85 kWp a 4,86 kWp ( střešní instatace ), nízkoenergetická dřevostavba - tep. ztráta 4,5 kW
TESLA 3 Performance, VW e-Golf
Přes 42.000 elektrických km a TESLA jedí a baterie nehoří :)

Další variantou je, že pomatený jste Vy (případně oba). A pokud bychom to chtěli opravdu vědecky zkoumat, musíme napřed definovat, co to pomatenost je a následně analyzovat, kdo z nás dvou je pomatený. Pokud pomatenost je racionální úvaha bez ekologické demagogie, pak ano. Ale myslím, že tak to asi nebude.

Taky si myslím.


ChargeUp! - Komplexní dodávka dobíjecích stanic a souvisejících služebNabíječky elektromobilů Circontrole-stationAutonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobilVOLTDRIVE - Ideální řešení pro domácí nabíjení vašeho vozu.